Bineth participating at Passover Festival of Freedom, Frankfurt

   Bineth participating at Passover  Festival of Freedom, Frankfurt

ליל סדר בפרנקפורט בשנת 1952 שמאיר בינט השתתף בו לפני שיצא למשימתו במצרים. Passover 9/4/1952 Festival of Freedom, Frankfurt
"The national Jewish welfare board"

בחזרה לגלריה:מסמכים

יום העצמאות תשי"ב, 1952 - לכבוד יוסף בינט,
גיבלי לצרלס קטולץ או קטרלץ
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018